image banner
Ủy ban nhân dân xã Xuân Châu

A. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA UBND XÃ

anh tin bai

B. LÃNH ĐẠO UBND XÃ

anh tin bai

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Thành

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xuân Châu - Xuân Trường - Nam Định

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Email: thanhvpubnd@gmail.com

Số điện thoại: 0973.912.924

 

Đồng chí: Phạm Văn Vinh

Năm sinh: 1963

Quê quán: Xuân Châu - Xuân Trường - Nam Định

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Email: phamvanvinhxuanchau@gmail.com

Số điện thoại: 0978.369.242

C. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 * Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

D. DANH SÁCH CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN UBND XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

CHỨC VỤ

SĐT

EMAIL

1

PHẠM VĂN TIÊM

22/12/1978

Công chức VP HĐND-UBND&NV

0988162624

tiemvhxhubnd@gmail.com

2

NGUYỄN QUỐC HƯNG

16/04/1986

Công chức CHT BCH QS

0944016486

nguyenquochung1604@gmail.com

3

NGUYỄN NGỌC THẢO

08/03/1990

Công chức LĐTBXH

0848270813

nguyenngocthaoxc90@gmail.com

4

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

23/12/1975

Công chức TP - HT

0985008098

thuphuongtphtubxc@gmail.com

5

ĐỖ THỊ HẰNG

16/04/1994

Công chức ĐC-XD-NN-MT

0988299187

maibich1607@gmail.com

6

NGUYỄN XUÂN PHÚ

11/09/1987

Công chức VH TT TT

0918500562

xuanphu.police@gmail.com

7

PHẠM THỊ HUYỀN

01/08/1987

Công chức Tài chính - KT

0945318915

phamthihuyen0108@gmail.com

8

LÊ THỊ THÚY HƯỞNG

11/04/1981

Công chức VPTK-VPĐU

0392982569

vpduxc2012@gmail.com

 

E. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ

 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang