image banner
image advertisementanh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 342
  • Trong tuần: 3 896
  • Tất cả: 231054
HUYỆN ỦY XUÂN TRƯỜNG TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC VIỆC SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 -2030 .

Ngày 25/8/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường ban hành công văn số 1040 - CV/HU về việc chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước với mục tiêu là nhằm tổ chức đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển đất nước, tạo không gian phát triển mới, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định; Trong thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng Phương án sơ bộ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030, Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện và đã tổ chức các hội nghị để quán triệt, triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 tới các địa phương.

Căn cứ vào số liệu dân số, diện tích tự nhiên do Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và môi trường cung cấp, huyện Xuân Trường có:

+ 06 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 (xã Xuân Bắc, Xuân Trung, Xuân Phương, Xuân Kiên, Xuân Tiến và Xuân Thuỷ);

+ 07 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026-2030 (xã Xuân Châu, Xuân Thượng, Xuân Thành, Xuân Phong, Xuân Đài, Xuân Hoà, Xuân Ngọc);

+ 07 đơn vị hành chính cấp xã không thuộc diện sắp xếp là xã Xuân Tân, Xuân Phú, Xuân Hồng, Thọ Nghiệp, Xuân Vinh, Xuân Ninh, Thị trấn Xuân Trường; trong đó, xã Xuân Hồng là đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện và qua theo dõi, nắm tình hình dư luận Nhân dân còn có dư luận khác nhau trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030. Để thống nhất triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc, đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030.

2. Về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã:

- Giai đoạn 2023-2025: Thực hiện sắp xếp đối với 09 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 06 đơn vị thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 và 03 đơn vị thuộc diện phối hợp) thành 03 đơn vị hành chính cấp xã mới, cụ thể: (1) Xuân Bắc, Xuân Trung, Xuân Phương; (2) Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa; (3) Xuân Thủy, Xuân Phong, Xuân Đài.

- Giai đoạn 2026-2030: Thực hiện sắp xếp đối với 05 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 04 đơn vị thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026-2030 và 01 đơn vị phối hợp thuộc diện khuyến khích sắp xếp) thành 02 đơn vị hành chính cấp xã mới, cụ thể: (1) Xuân Châu, Xuân Thượng, Xuân Thành; (2) Xuân Hồng, Xuân Ngọc.

- Liên quan đến tên gọi của các đơn vị hành chính mới được hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính: Do các địa phương bàn bạc, thảo luận, thống nhất quyết định. Khuyến khích lấy các tên gọi có 2 từ và đã được sử dụng trong lịch sử hình thành trước đây, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương.

- Về trụ sở của các đơn vị hành chính mới: Trước mắt tạm thời sử dụng trụ sở của một trong số các đơn vị hành chính cũ để làm việc. Sau khi về đơn vị hành chính mới sẽ thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên hoặc làm quy hoạch mới về giao thông, xây dựng... cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

3. Đề nghị Đảng uỷ - HĐND - UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh nhất là nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của địa phương theo đơn vị hành chính hiện hành. Chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động, nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cấp ủy, chính quyền các cấp; ổn định tình hình tư tưởng, tâm tư, tình cảm của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

4. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xây dựng hệ thống thông tin, tài liệu tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên Cổng thông tin điện tử huyện, Đài phát thanh huyện và các xã, thị trấn.

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm kinh tế - kỹ thuật, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách các xã, thị trấn, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 thường xuyên bám sát cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy giao./.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang