image banner
image advertisementanh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 334
  • Trong tuần: 3 888
  • Tất cả: 231046
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2023)

Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hoá sâu sắc. Đó là một sự kiện lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành, khẳng định vị trí hàng đầu trong phương châm lãnh đạo cách mạng của Đảng. Trải qua lịch sử 93 năm đấu tranh xây dựng và phát triển, hoạt động Tuyên giáo của Đảng với rất nhiều lĩnh vực đã có những tên gọi khác nhau để phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác Tuyên giáo cũng luôn đi đầu và đóng góp to lớn trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Cách đây 93 năm, vào ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Từ sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khóa VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo cũng là dịp để các cấp uỷ Đảng, chính quyền và cán bộ làm công tác Tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác Tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Qua đó góp phần củng cố, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và Nhân dân. Những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng và sự nghiệp cách mạng, gắn bó máu thịt với Nhân dân, nhất quán trong nhận thức và hành động, kiên định trong tư duy và tổ chức thực hiện, thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với sự phát triển đi lên của huyện Xuân Trường, công tác Tuyên giáo đã tích cực, nhạy bén trong hoạt động, chủ động tham mưu trên lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo và lịch sử Đảng, tham mưu xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động phù hợp với địa bàn huyện. Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; tích cực tuyên truyền trên trang facebook “XUÂN TRƯỜNG NGÀY MỚI” của Ban Chỉ đạo 35 huyện. Công tác Tuyên giáo đã bao quát toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời chú trọng nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để định hướng, đánh giá, tham mưu cấp uỷ xử lý và giải quyết làm ổn định tư tưởng cho Nhân dân.

Nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực quyết tâm để công tác Tuyên giáo thấm sâu vào đời sống Nhân dân. Ở từng thời điểm cụ thể, công tác Tuyên giáo đã huy động được cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chủ trương của huyện, của tỉnh. Có thể nói, hiệu quả của công tác tuyên truyền là cơ sở quan trọng góp phần xây dựng lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước và của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tạo tiền đề quan trọng đảm bảo sự ổn định và phát triển của huyện./.

                                                                                Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuân Trường 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang