image banner
image advertisementanh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 354
  • Trong tuần: 3 908
  • Tất cả: 231066
BCH Đảng bộ xã Xuân Châu tổ chức sơ kết nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ chính trị 3 tháng cuối năm 2023.

Sáng ngày 10/10/2023 tại hội trường nhà văn hóa, BCH Đảng bộ xã Xuân Châu tổ chức sơ kết nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ chính trị 3 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Khánh - Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Nguyễn Thanh Mạc - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Thành - Phó bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ, BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức xã và các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng xóm.

anh tin bai

              9 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Xuân Trường, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, chính quyền, các ban ngành đoàn thể chinh trị xã hội, chi bộ, xóm đã bám sát chương trình công tác năm, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tổ chức tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ chính trị năm 2023. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình công tác của BCH Đảng bộ; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; Nghị quyết về “Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2023”, Nghị quyết về “Công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023”, Nghị quyết về “Nhiệm vụ công tác an ninh - trật tự năm 2023”. Ban hành Nghị quyết v/v lãnh đạo triển khai xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “điểm chữa cháy công cộng”; Nghị quyết về việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2023; Nghị quyết về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

          Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 09/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028.

           Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, k niệm 116 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh... và các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước... Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW "V đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị chuyên đề năm 2023; tuyên truyền, triển khai Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định v/v MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị -xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025; Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 18/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh; Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 41, 42, 43, 44 ngày 07/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TU ngày 11/7/2013 của BCH Đảng bộ Tỉnh về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay”.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2023 cho các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Cử 02 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới; kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng. Tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên đủ điều kiện đợt 03/2, 19/5, 02/9/2023 và truy tặng 01 đảng viên Huy hiệu 60 năm tuổi đảng.

Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Chỉ đạo, giải quyết các đơn đề nghị tại địa phương. Hoàn thành việc nộp và bàn giao bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu và hàng năm theo quy định. Thực hiện cuộc giám sát của Huyện ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 05 Chi bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, Nghị quyết và thi hành kỷ luật trong Đảng và thực hiện xây dựng xóm NTM kiểu mẫu.

Chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Tập trung nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo. Xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 84-NQ/HU ngày 13/11/2008 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác tôn giáo trên địa bàn huyện; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

 Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thi đua lao động sản xuất; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Duy Khánh - Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ chính trị 3 tháng cuối năm 2023

  Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, bộ máy chính quyền tiếp tục được củng cố và hoàn thiện. Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng Công nghệ thông tin. Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Trang TTĐT của xã. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử.

 Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND xã và các cơ sở xóm; tập trung giải quyết vụ việc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở xóm; đánh giá hoạt động công tác xây dựng chính quyền, tổng kết công tác thi đua khen thưởng; phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn. 

 Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, trách nhiệm của UBND xã và các ban ngành chuyên môn thuộc HĐND - UBND xã ngày càng được nâng lên hướng vào các nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng vai trò điều hành của UBND đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế, thực hiện chính sách xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, vai trò quản lý của UBND đối với nông nghiệp, nông thôn; đảm bảo các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định của pháp luật và quy ước nếp sống văn hoá của địa phương. Tổ chức Sơ kết 4 năm thực hiện Đề án nếp sống trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn. 

 MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, xây dựng củng cố tổ chức hội; tích cực triển khai các nhiệm vụ theo chức năng. Tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thị trấn tích cực lao động sản xuất, đẩy mạnh các phong trào thi đua làm kinh tế, giảm nghèo, tham gia xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện nếp sống văn hóa; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các hoạt động tình nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội trong các tổ chức đoàn, hội và quần chúng nhân dân, tích cực phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chung của xã. Tham gia cuộc thi “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” được hội viên, đoàn viên hướng ứng tham gia cuộc thi. Chủ động kiện toàn công tác cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân, Đại hội công đoàn cơ sở, Đại hội Hội NN CĐDC nhiệm kỳ 2023-2028 theo kế hoạch.

  Đoàn TNCSHCM tổ chức Tết trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Chuyển sinh hoạt Đoàn cho các đoàn viên thi đỗ vào các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp năm 2023.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức sơ kết nhiệm vụ công tác hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Tích cực thực hiện các nhiệm vụ do Hội cấp trên phát động và nâng cao chất lượng hoạt động hội, tiếp tục hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

anh tin bai
anh tin bai

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

- Sản xuất Nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo gieo cấy, chăm sóc và hoàn thành thu hoạch lúa Xuân, toàn xã gieo cấy 155ha diện tích; trong đó gieo sạ 98% diện tích. Năng xuất lúa vụ Xuân ước đạt đạt 46 tạ/ha. Chỉ đạo gieo cấy vụ Mùa; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ lúa Mùa, phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh trên đàn trâu, bò; hoàn thành công tác tiêm phòng vụ Xuân, triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ Thu cho đàn vật nuôi.

- Về thuỷ lợi, đê điều, phòng chống thiên tai: Xây dựng Kế hoạch, phương án, Phân công thành viên phụ trách công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các trọng điểm trên địa bàn. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ sẵn sàng cho việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn không để xảy ra đột xuất bất ngờ, tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, hành lang đê điều không để phát sinh mới.

- Về xây dựng xóm Nông thôn mới kiểu mẫu: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng xóm Nông thôn mới kiểu mẫu. Chuẩn bị các điều kiện cho đoàn thẩm định về thẩm định sơ bộ xóm Nông thôn mới kiểu mẫu.

Sản xuất CN - TTCN - Thương mại và dịch vụ: tiếp tục được duy trì và ổn định. Tập trung tạo điều kiện khuyến khích phát triển CN - TTCN - Thương mại và dịch vụ, các ngành nghề được khuyến khích phát triển như: nghề mộc, cơ khí, may công nghiệp, đan mành… đã giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho nhân dân.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường; thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Tiếp tục thực hiện công tác xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp theo hướng dẫn số 42 và 1456 của sở tài nguyên môi trường tỉnh Nam Định. Hướng dẫn hộ gia đình lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.

Chỉ đạo giải quyết đơn đề nghị liên quan đến đất đai, môi trường trên địa bàn xã.

Công tác xây dựng cơ bản: Hoàn thành và nghiệm thu công trình đường giao thông thuộc dự án LRAMP do tỉnh hỗ trợ đầu tư đoạn từ cầu Cụ Bản đến dốc tổng Điển. Huy động nguồn kinh phí của nhân dân trong xóm 1 và xóm 2 xóm 3 đóng góp ủng hộ sửa sang nâng cấp mốt số đoạn đường xóm ngày càng khang trang sạch đẹp. Hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình kè bờ sông từ đường 489c đến cầu ông Cát với số tiền tổng mức đầu tư công trình là: 1.793.397.000đ và nhà vệ sinh trường Trung học cơ sở là: 799.384.000đ.

 Công tác tài chính ngân sách; Đã phân bổ chi thường xuyên cho các ngành theo dự toán huyện giao và được quản lý chặt chẽ theo quy định hiện hành, chi ngân sách đã có nhiều cố gắng đảm bảo việc thu, chi đúng các mục tiêu nhiệm vụ chung cho địa phương. Kết quả thu ngân sách xã đến ngày 30/9/2023: Tổng thu là: 6.917.812.746 đồng = 99% dự toán; Tổng chi là: 4.574.700.930 đồng = 65% dự toán.

- Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương...Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Đề án đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn xã; chỉ đạo các xóm đăng ký danh hiệu văn hóa.

Văn hoá thể dục thể thao ngày càng được người dân quan tâm hưởng ứng, các  hoạt động TDTT ngày càng phát triển mạnh mẽ như Dân vũ, Erobic... Các nhà văn hóa, các khu dân cư được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân rèn luyện sức khỏe.

Chỉ đạo lập kế hoạch lắp đặt, sửa chữa các cụm loa đài truyền thanh trên địa bàn xã. Tổ chức thực hiện, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc,  treo băng zôn, khẩu hiệu, cụm pa nô, áp phích... vào các dịp Lễ lớn của đất nước.

Triển khai tích cực các ứng dụng công nghệ thông tin vào trong tác nghiệp hành chính: hệ thống thư điện tử công vụ, ứng dụng chứng thư số, bộ phận phần mềm một cửa, hệ thống quản lý văn bản, cổng thông tin điện tử của xã, chữ ký số, công tác chuyển đổi số.

- Công tác giáo dục: Các Nhà trường tổ chức khai giảng năm học và triển khai kế hoạch năm học 2023-2024. Quan tâm công tác giảng dậy, nâng cao chất lượng dậy và học, bồi dưỡng giáo viên giỏi và học sinh giỏi, tham gia các kỳ thi học sinh giỏi ở các cấp học, phấn đấu đạt kết quả cao. Tiếp tục xây dựng Trường đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn ở các cấp độ. Huy động các nguồn lực và xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường và trang thiết bị dạy và học đảm bảo yêu cầu cuả đổi mới giáo dục hiện nay.

 - Công tác y tế; Làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tổng số người dân đến khám chữa bệnh từ đầu năm đến nay là 652 ca. quan tâm chỉ đạo tuyên truyền các cơ sở các gia đình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.

- Công tác dân số và KHHGĐ tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định của cán bộ, nhân dân, thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình chăm sóc sức khoẻ sinh sản, KHHGĐ, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng giới.

- Công tác LĐ-TBXH: Về chính sách xã hội: Thực hiện tốt các chế độ chính sách, các hoạt động đến ơn đáp  nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Các chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo luôn được cập nhật và thực hiện theo quy định của luật hiện hành.

Chính sách Người có công: Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão thăm tặng quà các diện đối tượng chính sách người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và thân nhân thờ cúng liệt sỹ, thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên. 

- Công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương: Đã duy trì nghiêm công tác huấn luyện dân quân tự vệ, chế độ thường trực SSCĐ, PCTT theo quy định; hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đảm bảo an toàn, đúng Luật. Làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch công tác đăng ký tuyển sinh quân đội; đăng ký, phúc tra 3 lực lượng. Công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, kiện toàn HĐNVQS xã, rà soát lập danh sách các thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023.

          - Công tác an ninh và trật tự an toàn xã hội: Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình. Làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành đoàn thể và các xóm thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ”, tăng cường công tác nắm tình hình chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển khai các kế hoạch, chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, tổ chức ký cam kết thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đăng ký quản lý cư trú, triển khai đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn xã. Đồng thời, tăng cường công tác thường trực tuần tra, xử lý các vụ việc phát sinh về ANTT, giải tỏa hành lang ATGT theo kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn cơ bản được đảm bảo, không có vụ việc xảy ra.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn th­­­ư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng đ­ược thực hiện theo quy định; đã xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023; thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Công tác Tư pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra văn bản pháp luật được quan tâm và được thực hiện đảm bảo về trình tự thủ tục đúng quy định của pháp luật. Duy trì thường trực giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân và các tổ chức đến liên hệ công tác, tổ chức công tác tiếp dân, quan tâm hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở.

 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Khánh - Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã đã làm rõ những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ. Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các ban ngành đoàn thể, các chi bộ, cơ sở xóm tiếp tục tăng cường các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tích cực các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, khơi thông các nguồn lực cho phát triển... để tương xứng với tiềm năng, lợi thế của xã.

 Về những nhiệm trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2023: tập trung làm tốt công tác định hướng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đảm bảo hoàn thành và hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023. Đẩy mạnh xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2023 và các năm tiếp theo. Quyết tâm xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong thời gian tới. Tập trung hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023. Đảm bảo các hoạt động VH-XH, các chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Hoàn thành nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2023. Tích cực triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024./.

 

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy xã

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang