image banner
image advertisementanh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 365
  • Trong tuần: 3 919
  • Tất cả: 231077
Huyện Xuân Trường quyết tâm thực hiện Chuyển đổi số vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, những năm qua huyện Xuân Trường đã triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, xây dựng dữ liệu dân cư hướng tới hình thành chính quyền số, xã hội số, công dân số, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Người dân tra cứu TTHC tại bộ phận Một cửa xã Xuân Châu. 

Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu khách quan, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã - hội. Công tác chuyển đổi số luôn được sự chỉ đạo thống nhất của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 122/KH_UBND ngày 22/10/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 29/11/2021 về việc chuyển đổi số huyện Xuân Trường giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 15/3/2022 về việc triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư,định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) trên địa bàn huyện; thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030; thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện và cấp xã, thị trấn và 179 tổ công nghệ số cộng đồng ở 100% các thôn xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền phục vụ chuyển đổi số được quan tâm trú trọng triển khai, tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; trọng tâm là nội dung Nghị quyết số 09 ngày 15/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tuyên truyền nội dung kế hoạch chuyển đổi số các cấp đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú với nhiều nội dung thiết thực như: viết hàng trăm tin bài về chuyển đổi số tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn, đặc biệt Trung tâm VH – TT&TT mở chuyên mục “Huyện Xuân Trường quyết tâm   Chuyển đổi số - Chuyển đổi số vì lợi ích của người dân và Doanh nghiệp” trên Đài phát thanh huyện; Ngoài ra các ngành, các địa phương tuyên truyền qua các hội nghị, qua các trang mạng xã hội qua như Zalo, facebook; tuyên truyền bằng trực quan như chăng treo băng zôn, khẩu hiệu,… góp phần chuyển biến về nhận thức và hành động trong triển khai công tác chuyển đổi số nâng cao chỉ số CCHC phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Công tác đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số luôn được quan tâm chỉ đạo, định kỳ hàng quý, hàng năm huyện đã phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hành chính công, trong quản lý văn bản chỉ đạo và điều hành cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và tổ công nghệ số cộng đồng.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của Chuyển đổi số trong thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH, phục vụ nhu cầu của người dân và Doanh nghiệp, xã Xuân Thượng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm  túc về CĐS. Đồng chí  Hoàng Cường – Chủ tịch UBND xã Xuân Thượng cho biết: UBND xã đã quan tâm chỉ đạo tăng cường cơ sở vật chất, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành các hoạt động của UBND xã, 100% cán bộ, công chức thuộc UBND xã đều được trang bị máy tính có kết nối internet, máy in để phục vụ công việc. Triển khai ứng dụng chữ ký số, chứng thư số, phát hành văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, đến nay 100% văn bản của địa phương đã thực hiện ký số và phát hành trên trục liên thông (trừ văn bản mật); 100% cán bộ, công chức không sử dụng văn bản giấy trong thực hiện nhiệm vụ. Giao công chức Văn phòng HĐND-UBND xã chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc nhắc nhở, báo cáo kết quả việc thực hiện tại hội nghị giao ban hàng tuần. Trong 9 tháng đầu năm 2023, UBND xã Xuân Thượng đã tiếp nhận và giải quyết 2.258 hồ sơ TTHC, 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn; trong đó có 2.215 hồ sơ qua mạng, đạt tỷ lệ trên 98%.

 Xã Xuân Kiên cũng luôn xác định Chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên Đảng ủy - UBND xã đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành. Đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác Chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn xã. UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã tập trung quyết liệt để thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; rà soát, thực hiện các giải pháp để cấp căn cước công dân cho 100% công dân trên địa bàn đủ điều kiện được cấp theo quy định, gắn với cấp tài khoản định danh điện tử. Đến nay xã Xuân Kiên đã hoàn thành việc cấp CCCD gắn chíp điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện có mặt tại địa phương; đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 4.550/4.554 người đạt 100,13% chỉ tiêu huyện giao, triển khai các dịch vụ công trực tuyến trong công tác đăng ký quản lý cư trú.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc tích cực của người dân, doanh nghiệp, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện đã mang lại những kết quả tích cực. Toàn huyện đã cấp được 152.444 thẻ căn cước công dân gắn chíp cho công dân đủ điều kiện (đạt tỷ lệ 100%), kích hoạt định danh điện tử được 73.598 tài khoản. Thực hiện tốt việc cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ tổ chức, công dân kết hợp cung cấp các dịch vụ công khác trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành chuyên môn và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 9 tháng đầu năm, cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết 3.729 hồ sơ gồm: trả trước hạn 2.892 hồ sơ, trả đúng hạn 777 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 59 hồ sơ, tỷ lệ số hoá hồ sơ đạt 89,5%, thanh toán phí trực tuyến đạt 88,2%. Cấp xã, thị trấn tiếp nhận và giải quyết 30.761 hồ sơ gồm: trả trước hạn 22.723 hồ sơ, trả đúng hạn 8.014 hồ sơ, tỷ lệ số hoá hồ sơ đạt 75,08%, tỷ lệ hồ sơ thanh toán phí trực tuyến đạt 72,5%. Hoàn thành việc đối chiếu làm sạch dữ liệu đối tượng người có công, thân nhân người có công, đối tượng thờ cúng liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo để tiến tới chi trả trợ cấp bằng hình thức không dùng tiền mặt; triển khai việc khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ Căn cước công dân gắn chíp theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Trung tâm y tế huyện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về chuyển đổi số để chỉ đạo thực hiện: công tác xây dựng chính quyền số đã có nhiều chuyển biến tích cực: tỷ lệ văn bản được phát hành dưới dạng điện tử cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 94,18%, một số đơn vị có tỷ lệ phát hành văn bản điện tử đạt từ 99 đến 100% như Xuân Thượng, Xuân Kiên, Thọ Nghiệp, Xuân Hòa, thị trấn Xuân Trường; 100% TTHC cấp huyện và cấp xã được tiếp nhận, giải quyết trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tỷ lệ hồ sơ TTHC nộp trực tuyến, thanh toán phí trực tuyến đạt cao; Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, báo cáo tỉnh được thực hiện đúng quy định; các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn, Trang thông tin điện tử, hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến được khai thác, sử dụng hiệu quả; hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất phục vụ công tác xây dựng chính quyền số được đảm bảo; việc xây dựng kinh tế số và xã hội hội số được quan tâm: đến nay toàn huyện đã có 11/29 sản phẩm OCCOP được đăng quảng cáo trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; tỷ lệ hộ dân lắp đặt sử dụng thuê bao Internet đạt khoảng 70%; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương trang bị máy tính, máy in, máy Scan, lắp đặt hệ thống mạng LAN, kết nối Internet. Hệ thống truyền thanh thông minh đang tích cực triển khai, lắp đặt và chạy thử nghiệm ở huyện và các xã, thị trấn như: Xuân Tân, Xuân Tiến, Thị trấn Xuân Trường trước khi triển khai lắp đặt, vận hành tại 100% số xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Để thực hiện tốt chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Xuân Trường trong thời gian tới: Đồng chí Trịnh Văn Hoàng – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường cho biết: UBND huyện Xuân Trường sẽ huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo đối với nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số một cách tích cực, hiệu quả. Triển khai có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan tham gia vào kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia để được cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ làm việc, công tác. Hoàn thiện hệ thống hạ tầng số của các cơ quan, đơn vị các cấp từ  huyện đến xã, thị trấn; bổ sung, thay thế trang thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị bảo mật, thiết bị chuyên dùng đáp ứng hoạt động chuyển đổi số tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ (LAN) tại UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện đảm bảo các điều kiện để kết nối mạng diện rộng của tỉnh Nam Định trên cơ sở mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tiếp tục duy trì triển khai hạ tầng kỹ thuật phục vụ hội nghị trực tuyến đồng bộ 04 cấp từ cấp trung ương đến cấp xã. Sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và các cơ sở dữ liệu khác theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; đảm bảo phục vụ hiệu quả nhu cầu giao dịch trực tuyến của người dân, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống quản lý, điều hành, giám sát công việc; ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch hành chính, hệ thống thông tin báo cáo. Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục tập huấn, hướng dẫn cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng về các nền tảng số; đẩy mạnh công tác tuyên truyềnnhằm nâng nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc chuyển đổi số, cũng như lộ trình xây dựng chính quyền số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số của huyện những năm tới.

Với những nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, tin tưởng rằng huyện Xuân Trường sẽ thực hiện thành công Chuyển đổi sốkhông chỉ giúp người dân, doanh nghiệp đổi mình và tiếp tục phát triển, mà còn góp phần vào quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa quê hương, đất nước./.

 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang