image banner


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 430
  • Trong tuần: 3 695
  • Tất cả: 143004
Chức năng nhiệm vụ của UBND xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên UBND xã.

Chức năng, nhiệm vụ của UBND xã và Chủ tịch UBND xã Xuân Châu

Nguyên tắc làm việc của UBND xã:

1. UBND xã làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban nhân dân. Mỗi việc chỉ được giao một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Mỗi thành viên Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công.

2. Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự giám sát của Hội đồng nhân dân xã, phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân xã với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cùng cấp trong qúa trình triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ.

3. Giải quyết các công việc của công dân và tổ chức theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả, theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân xã.

4. Cán bộ, công chức cấp xã phải sâu sát cơ sở, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, từng bước đưa hoạt động của Ủy ban nhân dân xã ngày càng chính quy, hiện đại, vì mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân.

Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân xã:

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã.

2. Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã.

5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các thành viên Ủy ban nhân dân xã

1. Trách nhiệm chung:

a, Tích cực, chủ động tham gia các công việc chung của Ủy ban nhân dân xã, tham gia đầy đủ các phiên họp của Uỷ ban nhân dân, cùng tập thể quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban nhân dân; tổ chức chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra đôn đốc cán bộ công chức cấp xã, trưởng xóm hoàn thành các nhiệm vụ; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, nghiên cứu đề xuất với cấp  có thẩm quyền về chủ trương, chính sách đang thi hành tại cơ sở.

b, Không được nói và làm trái các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân xã và các văn bản chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cấp trên. Trường hợp có ý kiến khác thì vẫn phải chấp hành nhưng được trình bày ý kiến với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

2. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã:

a, Chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên, trước nhân dân địa phương và trước pháp luật.

b, Trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoạc giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân chủ trì, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực ở địa phương. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể thành lập các tổ chức tư vấn để tham mưu, giúp Chủ tịch giải quyết công việc.

c, Ủy nhiệm phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của Ủy ban nhân dân khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân vắng mặt.

d, Thay mặt Ủy ban nhân dân ký quyết định của Ủy ban nhân dân; ban hành quyết định, chỉ thị và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó ở địa phương.

3. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã:

a, Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân.

b, Tham gia đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.

c, Ký quyết định, chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy nhiệm.

4. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Ủy viên Ủy ban nhân dân xã:

a, Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công phụ trác lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân được yêu cầu.

Ủy viên Ủy ban nhân dân là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực.

b, Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của công chức cấp xã:

Các Công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã là bộ phận tham mưu, giúp việc Ủy ban nhân dân xã, có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và xác nhận các thủ tục thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình trước khi trình Chủ tịch, Phó chủ tịch xem xét quyết định, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân  xã, phối kết hợp giữa các bộ phận chuyên môn với nhau để hoàn thành công việc được giao, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên.

Công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã và chịu trách nhiệm giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và lĩnh vực của mình đã được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản pháp luật khác; xem xét, giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, tham gia ý kiến những vấn đề có liên quan với các ban ngành, đơn vị xóm khi được đề nghị.

Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, công tác được phân công với Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã vào ngày cuối của tuần, báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân xã khi được yêu cầu. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Ủy ban nhân dân xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về toàn bộ công việc thuộc chức năng, thẩm quyền được giao.

Thường xuyên liên hệ với Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã phụ trách để đề xuất ý kiến về các công việc chung của bộ phận và xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

a, Trưởng Công an xã:

 Trưởng Công an xã chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân  xã và cơ quan Công an cấp trên về công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Có nhiệm vụ lập kế hoạch và triển khai công tác an ninh trên địa bàn xã. Tổ chức lực lượng Công an xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh- trật tự trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp trên có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, quản lý chất nổ, chất dễ cháy. Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật, quản lý giáo dục đối tượng trên địa bàn. Tuần tra bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Chịu sự điều động, phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

b, Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự:

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân xã và cơ quan Quân sự cấp trên về công tác quân sự địa phương.

Lập kế hoạch và triển khai công tác huấn luyện DQTV & DBĐV hàng năm. Quản lý lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự hàng năm đảm bảo theo luật nghĩa vụ quân sự. Tham mưu và xử lý giải quyết các vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự.

Tổ chức quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí, trang thiết bị, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo sơ kết, tổng kết công tác Quân sự xã.

Phối kết hợp với lực lượng Công an xã làm tốt công tác tuần tra canh gác, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chịu sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện các công việc khi cần thiết.

Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo dõi, quản lý hồ sơ của các thanh niên nhập ngũ, xuất ngũ về địa phương.

Chịu sự điều động, phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó chủ tịch.

c, Nhiệm vụ của Công chức Tài chính - Kế toán:

Xây dựng dự toán thu và phân bổ chi Ngân sách xã hàng tháng, hàng quý, hàng năm để Ủy ban nhân dân xã xem xét, phê duyệt.

Chịu trách nhiệm về khai thác các nguồn thu ngân sách xã theo luật ngân sách Nhà nước quy định.

Chịu trách nhiệm toàn bộ việc theo dõi và đôn đốc thu, chi ngân sách theo luật định.

Trình trước các kỳ họp Hội đồng nhân dân xã về thu, chi ngân sách xã.

Hàng tháng, hàng quý có báo cáo kết quả thu chi ngân sách với Ủy ban nhân dân  xã, Hội đồng nhân dân xã và chịu trách nhiệm về kết quả đã báo cáo.

Trực tiếp quan hệ công tác với phòng Tài chính và Kho bạc nhà nước huyện.

Chịu sự điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện các công việc khi cần thiết và chịu sự điều động, phân công của Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách.

d, Nhiệm vụ của Công chức Tư pháp - Hộ tịch:

Thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo các nhiệm vụ cụ thể, được phân cấp quản lý và đúng thẩm quyền được giao.

Thực hiện việc chứng thực theo thẩm quyền đối với công việc thuộc nhiệm vụ được pháp luật quy định.

Chấp hành quy chế làm việc của cơ quan. Các chế độ quản lý hồ sơ, tài liệu, chế độ báo cáo trong công tác theo quy định.

Kiểm tra và chịu trách nhiệm về các quy định của pháp luật về văn bản trước khi trình Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân  xã ký.

Chịu sự phân công, giao nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân  xã.

e, Nhiệm vụ của Công chức Văn hóa - Xã hội làm công tác Văn hóa - Thông tin - Thể dục - Thể thao:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông tin thể thao tại địa phương.

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã xây dựng, duy trì quy ước Văn hóa xã hội, nếp sống văn minh của địa phương, tuyên truyền, phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể kiểm tra việc thực hiện quy ước văn hóa của địa phương.

Giúp Ủy ban nhân dân  xã trong việc thông tin tuyên truyền giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở địa phương. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hướng dẫn các câu lạc bộ tổ chức, sinh hoạt theo quy định.

Chịu sự điều động, phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Phụ trách vệ sinh an toàn thực phẩm.

f, Nhiệm vụ của Công chức Văn hóa - Xã hội làm công tác Lao động - Thương binh & xã hội;

Có nhiệm vụ thống kê dân số, lao động việc làm, trên địa bàn xã. Nắm số lượng và tình hình các đối tượng hưởng chính sách xã hội, các đối tương hưởng trợ cấp khác.

Tiếp nhận, đề nghị cơ quan bảo hiểm làm thẻ và trả thẻ bảo hiểm cho các đối tượng chính sách và trẻ em từ 0- 6 tuổi trên địa bàn xã.

 Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình Ủy ban nhân dân  xã giải quyết theo thẩm quyền. Theo dõi đôn đốc việc chi trả chợ cấp cho người hưởng chính sách LĐTB&XH. Thực hiện chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách, quản lý nghĩa trang liệt sỹ. Theo dõi chương trình xóa đói giảm nghèo.

Chịu sự điều động, phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

g, Nhiệm vụ của Công chức Văn phòng- Thống kê làm công tác Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và Nội vụ:

Văn phòng - Thống kê làm công tác Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Nội vụ là bộ phận giúp việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, là đầu mối để phối hợp với các ban ngành, các xóm trên địa bàn xã trong quá trình giải quyết các công việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã.

Tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân  xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thông qua các chương trình công tác của Ủy ban nhân dân  xã, theo dõi các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện các chương trình đó.

Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã duy trì và thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã, tổ chức việc công bố, truyền đạt các Quyết định của Ủy ban nhân dân xã, theo dõi đôn đốc các Công chức chuyên môn thuộc UBND xã, các đơn vị xóm trên địa bàn xã thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các Quyết định của Ủy ban nhân dân  xã.

Chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác và phương hướng nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý, hàng năm để Ủy ban nhân dân xã báo cáo các văn bản thuộc lĩnh vực về Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

Tổ chức, phục vụ các phiên họp, các hội nghị của Ủy ban nhân dân xã, các cuộc họp giao ban của Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

Quản lý, theo dõi, bổ xung hồ sơ của cán bộ, Công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  xã.

Đề xuất và trình Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giải quyết các công việc cần phải xử lý thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã.

Chịu sự điều động, phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

h, Nhiệm vụ của Công chức Văn phòng thống kê làm công tác thống kê và công tác Văn phòng Đảng ủy;

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân  xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện điều tra thống kê đàn gia súc, gia cầm, điều tra năng xuất lúa, thực hiện việc điều tra của ngành dọc cấp trên yêu cầu. 

Giúp cho cấp ủy về hoạt động Văn phòng, quản lý hồ sơ đảng viên, theo dõi việc thu nộp Đảng phí, tài chính Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Cấp ủy Đảng giao.   

Chịu sự điều động, phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

i, Nhiệm vụ của Công chức Địa chính - Xây dựng - NN - Môi trường:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, từng giai đoạn theo yêu cầu phát triển kinh tế và quy hoạch của địa phương.

Lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã.

Thẩm tra lập văn bản để Ủy ban nhân dân  xã, trình Ủy ban nhân dân cấp trên quyết định giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình và cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính và các tài liệu liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, giải phóng mặt bằng…

Tuyên truyền giải thích về các quy định của Luật đất đai, hòa giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân về đất đai để giúp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết; thường xuyên kiểm tra các diện tích đất đai của các đơn vị, xóm trong xã nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Ủy ban nhân dân  xã xử lý theo quy định của pháp luật.

Chịu trách nhiệm công tác xây dựng cơ bản, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân, Ban Nông nghiệp xã trên lĩnh vực Nông nghiệp, Xây dựng đề án phát triển Nông nghiệp, nông thôn mới

Chịu sự điều động, phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

k, Nhiệm vụ của cán bộ không chuyên trách và cán bộ hợp đồng.

Cán bộ không chuyên trách  (gồm Phó Chủ tịch UBMTTQ, Phó các đoàn thể, Công an viên thường trực, Ban nông nghiệp, Bí thư Chi bộ, Xóm trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận), cán bộ hợp đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định của ngành dọc cấp trên và hoạt động theo quy chế, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân xã và sự chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và Công chức được phân công phụ trách lĩnh vực đó. Được hưởng chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP CỦA UBND XÃ

Chương trình công tác:

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã có chương trình công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng; Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Công chức, cán bộ chuyên môn phải có lịch công tác hàng tuần.

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của các bộ phận, đơn vị, tham mưu cho Ủy ban nhân dân  xã dự thảo báo cáo công tác năm trước, lập dự thảo chương trình công tác năm sau của Ủy ban nhân dân xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân  xã xem xét điều chỉnh, bổ sung, sau đó gửi cho các thành viên Ủy ban nhân dân xã, các cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo chương trình công tác năm của Ủy ban nhân dân xã, các bộ phận, đơn vị phải có ý kiến bằng văn bản gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  xã để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân  xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thông qua tại phiên họp thường kỳ đầu năm của Ủy ban nhân dân xã.

Sau khi chương trình công tác năm được Ủy ban nhân dân xã thông qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký ban hành gửi các đại biểu Hội đồng nhân dân, các ban ngành, đoàn thể có liên quan, các đơn vị, để làm căn cứ xây dựng chương trình công tác của từng bộ phận, đơn vị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác Ủy ban nhân dân  xã đề ra.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân đánh giá tình hình thực hiện công tác quý, công tác tháng; xem xét các vấn đề phát sinh, điều chỉnh thực hiện nhiệm vụ công tác quý sau, tháng sau của các bộ phận, đơn vị thuộc xã, lập chương trình công tác quý, chương trình công tác tháng để các thành viên Ủy ban nhân dân xã thực hiện và chỉ đạo, theo dõi thực hiện ở ngành, đơn vị mình.

3. Căn cứ vào chương trình công tác hàng tháng, các chuyên môn lập kế hoạch công tác của mình hàng tuần để thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện công việc và kế hoạch tuần sau với Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã vào ngày cuối của tuần, để thống nhất triển khai nhiệm vụ tại hội nghị giao ban vào sáng thứ hai hàng tuần và lên lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân  xã.

Đối với công việc phát sinh trong tuần các Công chức, cán bộ chuyên môn, trưởng các ngành, đơn vị trên địa bàn xã thấy cần giải quyết ngay phải trực tiếp báo cáo xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã hoặc Phó chủ tịch phụ trách khối để chỉ đạo giải quyết.

Trường hợp Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch vắng mặt thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị,  thông báo cho Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã để đăng ký bổ sung lịch làm việc trong tuần với Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Chế độ họp của Ủy ban nhân dân xã:

1. Sáng thứ 2 hàng tuần, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch chủ trì hội nghị giao ban của Ủy ban nhân dân và các chức danh công chức chuyên môn của xã.

2. Thường trực Ủy ban nhân dân xã giao ban tuần vào chiều ngày thứ sáu hàng tuần, Ủy ban nhân dân họp mỗi tháng một lần. Khi cần thiết có thể triệu tập họp đột xuất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã triệu tập họp hoặc ủy quyền cho Phó chủ tịch mời họp. Phiên họp của Ủy ban nhân dân xã được tiến hành khi có 2/3 số thành viên của Ủy ban nhân dân  xã tham dự.

 3. Các thành viên Ủy ban nhân dân xã phải tham dự đầy đủ các phiên họp của Ủy ban nhân dân xã. Thành viên nào vắng mặt vì lý do đặc biệt phải báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

4. Ủy ban nhân dân xã mời Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xã đến dự các phiên họp thường kỳ. Ủy ban nhân dân xã mời Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, các công chức chuyên môn của xã, Trưởng các đoàn thể Chính trị - Xã hội xã, xóm trưởng, bí thư các chi bộ, hiệu trưởng các nhà trường, Trưởng trạm y tế ... đến dự các phiên họp có nội dung thảo luận các vấn đề có liên quan.

5. Đại biểu không phải là thành viên Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã được mời phát biểu ý kiến nhưng không được tham gia biểu quyết tại phiên họp.

Về việc tổ chức hội nghị:

1. Ủy ban nhân dân xã triệu tập và chủ trì các hội nghị có nội dung chỉ đạo thuộc chức năng và thẩm quyền của  Ủy ban nhân dân xã. Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì các hội nghị của Ủy ban nhân dân xã. Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm làm công tác tổ chức và điều hành chương trình hội nghị của Ủy ban nhân dân xã.

Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã phối hợp với các bộ phận được Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, các điều kiện và gửi giấy mời để tổ chức và phục vụ các hội nghị.

 2. Các công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã khi cần tổ chức hội nghị phải báo cáo Ủy ban nhân dân xã về nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị. Công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã được triệu tập và chủ trì hội nghị có nội dung chỉ đạo, triển khai nghiệp vụ chuyên môn của ngành.

Những hội nghị sơ kết, tổng kết hoặc hội nghị nhiều thành phần là lãnh đạo các cơ quan khác phải do Ủy ban nhân dân xã triệu tập. Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phụ trách khối chủ trì hội nghị.

BAN HÀNH VĂN BẢN VÀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ VĂN BẢN

Ban hành văn bản:

Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm thống nhất việc ban hành và quản lý các văn bản của Ủy ban nhân dân xã.

1.     Soạn thảo và thẩm định văn bản:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, căn cứ các nội dung đã được các phiên họp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã thảo luận và quyết định, Công chức có liên quan phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân dự thảo các văn bản của Ủy ban nhân dân xã trình Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét ký ban hành.

Văn bản của Ủy ban nhân dân xã ban hành có nội dung chỉ đạo chung đến các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của xã do Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã chuẩn bị dự thảo.

Văn bản ban hành có nội dung chỉ đạo thuộc lĩnh vực chuyên môn do bộ phận nào phụ trách thì cán bộ chuyên môn đó chịu trách nhiệm chuẩn bị dự thảo.

Văn bản ban hành có nội dung chỉ đạo liên quan đến nhiều bộ phận, Ủy ban nhân dân  xã giao cho một bộ phận chủ trì chuẩn bị dự thảo.

Công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã được Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch giao dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân  xã phải gửi văn bản dự thảo cho Công chức văn phòng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch tham gia về thể thức, nội dung để hoàn chỉnh trước khi trình Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân  xã ký ban hành. Bộ phận nào chuẩn bị dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân  xã, sau khi đã được Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký, bộ phận đó chịu trách nhiệm in ấn và phát hành.

2.     Về thẩm quyền ký các văn bản:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ký kết các văn bản thuộc thẩm quyền Chủ tịch như các Quyết định, những chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, về tổ chức bộ máy cán bộ và nhân sự; các văn bản trình cấp trên. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có thể giao cho Phó chủ tịch ký thay một số văn bản.

Trước khi Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký các văn bản do bộ phận thuộc Ủy ban nhân dân xã dự thảo, các bộ phận đó phải kiểm tra và ký tắt bên lề bản thảo sau đó Công chức Văn phòng, Công chức Tư pháp xã xem xét, hoàn chỉnh về thể thức và nội dung trước khi trình ký.

Công tác lưu trữ văn bản:

Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm về công tác lưu trữ văn bản có nhiệm vụ:

Thực hiện việc ghi sổ theo dõi các văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã đã ban hành, việc ghi sổ theo dõi các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên, các địa phương khác, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã gửi đến.

Tổ chức việc lưu trữ, quản lý các văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã ban hành và các văn bản của nơi khác gửi đến theo quy định và trên cơ sở danh mục tài liệu lưu trữ cấp xã đã được pháp luật quy đinh.

Các văn bản được vào sổ theo dõi và đưa vào lưu trữ khi đã đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Ủy ban nhân dân xã xã tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Hiến pháp, Pháp luật, chính sách của Nhà nước, các Quyết định của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân xã thông qua các hình thức sau:

1. Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trực tiếp, kiểm tra đối với trách nhiệm quản lý trên các lĩnh vực được phân công.

2. Các Công chức chuyên môn trực tiếp, kiểm tra việc thực hiện các nguyên tắc, văn bản, chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực mình quản lý.

Ủy ban nhân dân xã tổ chức nơi tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xã chịu trách nhiệm tổ chức tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trực tiếp tiếp dân trong các ngày thứ 5 hàng tuần. Công an xã và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Công chức văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân để tham gia tiếp dân đảm bảo các buổi tiếp công dân của Ủy ban nhân dân  xã đạt hiệu quả.

Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã chủ trì và phối hợp với Thường trực Ủy ban nhân dân  xã trong việc tiếp nhận, quản lý và phân loại đơn thư, chuyển các bộ phận chuyên môn có liên quan tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Hàng tuần bộ phận tiếp dân phản ánh tình hình, kết quả xử lý và giải quyết các vụ việc với Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

TIẾP KHÁCH

Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì việc tiếp các đoàn khách nước ngoài, đoàn cán bộ lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh, của huyện, xã bạn đến thăm và làm việc với Ủy ban nhân dân xã.

Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã, các bộ phận trực thuộc Ủy ban nhân dân xã nhận được thông tin khách về làm việc phải báo cáo Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã biết về nội dung, thời gian làm việc. Đồng thời chuẩn bị nội dung và tổ chức phục vụ tiếp khách.

Khách về làm việc thuộc lĩnh vực của ngành nào thì ngành đó phải đảm bảo kinh phí phục vụ đón tiếp khách theo chỉ đạo của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân  xã.

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

UBND xã báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân huyện; Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xã khi có vụ việc đột xuất và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội định kỳ theo quy định:

Báo cáo tháng gửi trước ngày 22 hàng tháng,

Báo cáo quý gửi trước ngày 22 của tháng cuối quý,

Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 22/6 hàng năm,

Báo cáo năm gửi trước ngày 05/12 hàng năm.

Các nghành, các công chức, chuyên môn thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã, có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện nhiệm vụ về Ủy ban nhân dân xã qua Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã để tổng hợp theo quy định:

Báo cáo tháng gửi trước ngày 20 hàng tháng,

Báo cáo quý gửi trước ngày 20 của tháng cuối quý,

Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 20/6 hàng năm,

Báo cáo năm gửi trước ngày 01/12 hàng năm.

Thông tin

Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã cung cấp thông tin về tình hình thực hiện vụ kinh tế- xã hội hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho các cơ quan, đơn vị trong xã.

Công chức văn hóa xã hội làm công tác Văn hóa - Thông tin- Thể dục- Thể thao, Trưởng đài truyền thanh xã chịu trách nhiệm thực hiện thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, các hoạt động của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã. Thông báo nội dung các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã tới các đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong xã trên hệ thống thông tin đại chúng.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các thành viên Ủy ban nhân dân  xã, Công chức, cán bộ chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong xã báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân xã.

Các ngành, các đơn vị, các xóm trong xã căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã để xây dựng Quy chế làm việc của đơn vị mình cho phù hợp và đảm bảo sự thống nhất hoạt động và lề nối làm việc trong toàn xã.

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã do tập thể Ủy ban nhân dân xã thảo luận và quyết định./.

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang