image banner
image advertisementanh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 327
  • Trong tuần: 3 881
  • Tất cả: 231039
CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
         Ngày 26/10/2023, UBND huyện Xuân Trường ban hành Công văn số 848/UBND-VP về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước.
         Thời gian qua, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuy nhiên, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa được khắc phục hiệu quả; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong xử lý công việc chưa chặt chẽ, kịp thời, còn trường hợp chậm tham gia ý kiến hoặc tham gia ý kiến nhưng không có chứng kiến, quan điểm rõ ràng, kéo dài thời gian xử lý; chất lượng tham mưu của một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo, chưa kịp thời…
         Từ tình hình trên, để nâng cao chất lượng đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 669/UBND-VP8 ngày 17/10/2023 của UBND tỉnh, UBND huyện yêu cầu:
         1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:
         - Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.
         - Trực tiếp, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, cơ quan nhà nước cấp trên giao, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất, kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, sách nhiễu, gây phiền hà, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.
          - Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền theo sát tình hình thực tế; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. - Trong quá trình phối hợp giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến các cơ quan có liên quan trực tiếp đến đề án, dự án…, không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.
         - Tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc.
         - Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 của huyện bảo đảm thời gian và mục tiêu đề ra. Quyết tâm, quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp kịp thời, hiệu quả, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không chịu xử lý, vi phạm.
         - Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử huyện, Trang TTĐT các xã, thị trấn; chủ động, tích cực tổ chức đối thoại với người dân và doanh nghiệp để kịp thời giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của người dân và doanh nghiệp; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.
         2. Phòng Nội vụ huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chức, viên chức, công vụ, cải cách hành chính, trong đó đẩy mạnh việc kiểm tra hoạt động công vụ, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định; gắn với công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm,…
         3. Văn phòng HĐND&UBND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao; kịp thời tổng hợp báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện theo quy định./.

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang